Lithuanian Poetry (Translated into English)

Lithuania has a rich history of poetry, literature and folk songs.   This Lithuanian Poetry Site provides English Translations  of several generation of both celebrated Lithuanian poets and lesser known artists.

Besides the wonderful, diverse and often awe-inspiring poems, one can read an informative essay by Kornelijus Platelison on Modern Lithuanian Poetry.
Check out poets like Jurgis Baltrušaitis (1873–1944), the first Lithuanian symbolist or the more t raditional Antanas Strazdas (1760–1833).

List of Poets currently on this Lithuanian Poetry Site:

Neringa Abrutytė
Jonas Aistis
Eugenijus Ališanka
Arnas Ališauskas
Leonardas Andriekus
Vyt Bakaitis
Alis Balbierius
Onė Baliukonytė
Algimantas Baltakis
Jurgis Baltrušaitis
Antanas Baranauskas
Albinas Bernotas
Kazys Binkis
Jurgis Blekaitis
Vytautas Bložė
Vitalija Bogutaitė
Kazys Boruta
Kazys Bradūnas
Bernardas Brazdžionis
Vladas Braziūnas
Alfonsas Bukontas
Marius Burokas
Gražina Cieškaitė
Daiva Čepauskaitė
Valdas Daškevičius
Janina Degutytė
Kristijonas Donelaitis
Antanas Drilinga
Sigitas Geda
Liudas Gira
Gintaras Grajauskas
Kotryna Grigaitytė
Almis Grybauskas
Mary Gurekas
Kazys Inčiūra
Liudvikas Jakimavičius
Doris Jankus-Duke
Benediktas Janušauskas
Demie Jonaitis
Antanas A. Jonynas
Eglė Juodvalkė
Jonas Juškaitis
Donaldas Kajokas
Laurynas Katkus
Giedrė Kazlauskaitė
Julius Keleras
Edmondas Kelmickas
Juozas Kėkštas
Faustas Kirša
Ina Kontvainytė
Linvydas Krivickas
Kostas Kubilinskas
Vincas Kudirka
Mindaugas Kvietkauskas
Leonas Lėtas
Juozas Macevičius
Bronius Mackevičius
Algimantas Mackus
Vytautas Mačernis
Maironis
Alfonsas Maldonis
Justinas Marcinkevičius
Tautvyda Marcinkevičiūtė
Aidas Marčėnas
Marcelijus Martinaitis
Eugenijus Matuzevičius
Jonas Mekas
Eduardas Mieželaitis
Algimantas Mikuta
Nijolė Miliauskaitė
Antanas Miškinis
Henrikas Nagys
Kęstutis Navakas
Salomėja Neris
Alfonsas Nyka-Niliūnas
Marijus Pakštas
Sigitas Parulskis
Gintaras Patackas
Edita Petrauskaitė
Kornelijus Platelis
Kęstutis Pocius
Birutė Pukelevičiūtė
Vincas Mykolaitis-Putinas
Henrikas Radauskas
Kęstutis Rastenis
Vacys Reimeris
Vytautas Rudokas
Shirley Ruksznis Young
Danguolė Sadūnaitė
Vytautas Skripka
Darius Victor Sniečkus
Zita Sodeika
Balys Sruoga
Laima Sruoginis
Simonas Stanevičius
Rimvydas Stankevičius
Marija Stankus-Saulaitis
Antanas Strazdas
Jonas Strielkūnas
Liūnė Sutema
Ričardas Šileika
Vladas Šimkus
Lidija Šimkutė
Darius Šimonis
Paulius Širvys
Antanas Škėma
Vladas Šlaitas
Alvydas Šlepikas
Julija Švabaitė
Juozas Tysliava
Pranas Vaičaitis
Judita Vaičiūnaitė
Artūras Valionis
Antanas Venclova
Tomas Venclova
Antanas Vienažindys
Jonas Zdanys
Algirdas Žolynas
Albinas Žukauskas

Leave a comment

Filed under Lithuanian Poetry

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s